Kategoria: Ekologia- wybór przyszłości

BRAK PODSTAWOWYCH DANYCH

Brakuje podstawowych danych dotyczących przenikania do atmosfery i biosfery dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Nie ma ścisłych danych – żeby posłużyć się choćby jednym przykładem – ile dwutlenku węgla, metanu i tlenku azotu powstaje w czasie pożarów, zarówno naturalnych jak ...

WARTE PODKREŚLENIA

Warto podkreślić, że konferencja skłoniła przywódców politycznych do sprecyzowania konkretnych obietnic, a nie tylko wygłaszania ogólnikowych frazesów. Premierzy Brian Mulroney z Kanady i Gro Harlem Brundtland z Norwegii zobowiązali się, że ich kraje zmniejszą zużycie paliw kopalnych i anulują część ...

NAJWIĘKSZA PRZESZKODA

Największą przeszkodą stojącą przed tymi wszystkimi, którzy próbują zredukować emisję gazów cieplarnianych, jest podstawowa i mająca wszędzie miejsce ludzka działalność: wycinanie lasów, uprzemysłowienie i produkcja energii. Produkcja musi nadążać za rosnącym zaludnieniem. I nawet jeśli rozwinięte kraje świata ograniczą zużycie ...

ODPOWIEDNIE TECHNOLOGIE

Wycinanie lasów w celach handlowych to jedynie 15 procent ubytku tropikalnych lasów na całym świecie.„Kraje uprzemysłowione, które głównie przyczyniły się do powstania problemu cieplarnianego, powinny przodować w poszukiwaniu rozwiązań”powiedział Richard Benedick, przedstawiciel Departamentu Stanu USA uczestniczący w konferencji. Stwierdził, że ...

JAKI JEST UDZIAŁ POLSKI?

McElroy z Harwardu przemawiając na konferencji podsumował: „Jeżeli zdecydujemy się podjąć to wyzwanie, wydaje się, że w istotnym stopniu zdołamy zmniejszyć tempo zmian, co da nam czas na opracowanie sposobów zminimalizowania kosztów i szkód, które będzie musiało ponieść społeczeń­stwo i ...

NIEKORZYSTNE WARUNKI

Podobnie niekorzystnie przedstawia się wartość emisji dwutlenku węgla w stosunku do wyprodukowania jednostki dochodu narodowego. W Polsce wartość ta jest 2 do 3 razy większa niż w krajach o wysoko rozwiniętej technologii.Na taki stan rzeczy wpływa też i to, że ...

WIELKA ZAGADKA

Efekt cieplarniany to tylko jeden z ostatnio bardzo ostro widocznych skutków działalności człowieka związanych z atmosferą, ale nie możemy się dziwić, jeśli niebawem lub za kilka lat pojawią się i inne zmiany klimatu, za które odpowiedzialna będzie nasza cywilizacja. Powinniśmy ...

ZANIECZYSZCZENIA NIE ZNAJĄ GRANIC

Drugim pierwiastkiem, który obok siarki stał się klątwą wiszącą nad lasami, jest azot, a właściwie jego tlenki (NO i N02). W tempie niezwykle przyspieszonym w ostatnich dziesięcioleciach tlenki azotu dostają się do atmosfery. W odróżnieniu od siarki tlenki azotu pochodzą ...

INNE ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZENIA

Najwięcej tlenków azotu w atmosferze pochodzi ze spalin samochodowych, stąd ich koncentracja rośnie tam, gdzie wzrasta liczba samochodów. Innym źródłem zanieczyszczenia powietrza związkami azotu jest rozpo­wszechnienie niektórych typów nawozów sztucznych. Z pól uprawnych nawożonych chemicznie, ale także i gnojowicą, unosi się ...

CZARNY TRÓJKĄT

W porównaniu ze zmniejszającym się zanieczyszczeniem dwutlenkiem siarki zwiększa się znacznie udział tlenków azotu w zanieczyszczeniu powie­trza. Jednak chociaż tlenki siarki i azotu powstają w konkretnych miejscach, wcale nie oznacza to, że tam pozostają, wędrują bowiem wraz z masami powietrza ...

TYP OPADÓW

Dwutlenek siarki i tlenki azotu tworzą w kontakcie z wodą silne kwasy siarkowy i azotowy. Dzieje się tak na przykład, gdy tlenki te rozpuszczają się w kropelkach wody w atmosferze. Kiedy następnie pada deszcz lub śnieg, zanieczyszczenia spadają na ziemię i na ...

CHARAKTERYSTYCZNA CECHA

Niebezpieczeństwo pochodzi jednak z powietrza, a całe zjawisko łączenia się tlenków z wodą i dostawania się w ten sposób kwasów do wód, gleb i płuc ludzi i zwierząt oraz na mury budynków określa się ogólnie nazwą „kwaśnego deszczu”. Poprawniej byłoby ...