Kategoria: Spojrzenie na świat

NAUKOWE TERMINY

Nazwy mikroskop i teleskop kojarzą się z wkrocze­niem nauki w świat nieskończenie mały i nieskoń­czenie wielki. Mikroskop pozwolił na zdumiewające odkrycia dotyczące świata ożywionego, na odkrycie komórki, mikrobów i wirusów, postępy biologii i me­dycyny. Teleskop otworzył ludzkie umysły na ogrom ...

NOWE SPOJRZENIE NA PRZYRODĘ

Jesteśmy zdezoriento­wani relacjami między nimi i ich własną dynamiką, które sprawiają, że w momencie, kiedy staramy się te systemy poznać, ulegają one zmianom; a prze­cież, by nauczyć się sprawnie kierować tymi syste­mami, powinniśmy zrozumieć, jak działają. Z pewno­ścią komputer jest ...

MAKROSKOP

Makroskop nie jest narzędziem takim jak inne. Jest to instrument symboliczny, utworzony z wielu metod i technik zapożyczonych z bardzo różnych dyscyplin wiedzy. Oczywiście próżne byłoby szuka- nie go w laboratoriach i ośrodkach badawczych. A jednak dziś stosuje się go ...

TAJEMNICA ZŁOŻONOŚCI

Nie służy przy tym do oglądania w powiększeniu czy w przy­bliżeniu, ale do obserwowania tego, co jest zara­zem zbyt duże, zbyt wolne i zbyt skomplikowane dla naszych oczu (jak społeczeństwo, ten gigantycz- ny organizm, który jest dla nas całkowicie niewi­doczny). ...

ZASTRZEŻONE TERENY POLOWAŃ

Mówi się dzisiaj wiele o doniosłości „całościowego spojrzenia” i „próbie syntezy”. Ujęcie takie uważa się za konieczne dla przezwyciężenia ogromnych problemów nowoczesnego świata. Niestety, nie wy­daje się, by nasze wykształcenie przygotowywało nas do tego. Spójrzmy na listę dyscyplin uniwersy­teckich: dzielą ...

ANALITYCZNA METODA

Może należy trzymać się „metody analitycznej”, która wyodrębnia poszczególne elementy i zmienne, by rozpatrywać je pojedynczo? Ale podczas gdy eks­perci wyodrębniają, analizują i rozważają, przemia­ny technologiczne i rewolucje kulturalne narzucają społeczeństwu konieczność nowych adaptacji. Ma­lejące odstępy czasu między postrzeganiem pro­blemów ...

WZBOGACANIE POJĘĆ

Zastosowałem metodę wzbogacania pojęć. Dlatego właśnie podaję niewiele definicji. Definicja wydaje mi się rozwiązaniem zbyt łatwym. Nie staram się przekazywać gotowych do użycia sloganów, „opako­wanych” pojęć, które wystarczy tylko zastosować. Aby wzbogacić jakieś pojęcie — trudne do zdefinio­wania bez niebezpieczeństwa ...

ODWOŁANIE DO MYŚLI TWÓRCZEJ

Należy odwołać się do intuicji, do myśli twórczej i (dlaczegóż by nie?) do subiektywizmu. Dlatego obok tradycyjnego wykładu, obok wyjaśnień słownych, przywiązuję wagę do zna­czenia schematów, uogólnień, modeli, analogii i me­tafor. A przecież każdy wie, że schematy są „zawsze fałszywe”, ...

DLACZEGO TAKA WŁAŚNIE PRZYGODA?

Wszelkie życie na ziemi opiera się na aktualnym lub przeszłym funkcjonowaniu systemu ekologiczne­go. Od najdrobniejszej bakterii do najgęstszego lasu. Od delikatnego planktonu oceanicznego aż do czło­wieka, jego rolnictwa i przemysłu. Dzięki rezerwom energii nagromadzonym przez świat ożywiony utrzy­mują się skomplikowane ...

ŚRODOWISKO ŻYWE

Jednak system ekologiczny jest czymś więcej niż tylko „środowiskiem, w którym się żyje”. W pewien sposób jest to również żywy organizm. Jego gigan­tyczne cykle uaktywniają zarówno świat minera­łów, jak i żywych organizmów. Jego centrale biolo­giczne produkują miliardy ton materiałów organicz­nych. ...

DZIĘKI CYRKULACJI

Dzięki cyrku­lacji wód, rzek i potoków płynących do morza, wiel­kich prądów oceanicznych, przemieszczaniu się lo­dowców. Przez poruszenia ziemi, wstrząsy sejsmicz­ne, wulkany, erozję i tworzenie się osadów, i — na co potrzebny jest wystarczająco długi czas — przez formowanie się łańcuchów ...

SPADEK ENERGII

Jest rzeczą oczy­wistą, ze najważniejszym źródłem jest energia pro­mieniowania słonecznego, ponieważ stanowi ona 99% bilansu energetycznego naszej planety. Nawet energia dostarczana przez paliwa kopalne nie jest w istocie niczym innym jak „zakonserwowaną” energią słoneczną.Tak więc energia słoneczna „uruchamia” cykle systemu ...