Kategoria: Spojrzenie na świat

ROZPROSZENIE ENERGII

To odbicie rozprasza energię, rozdrabnia ją, dez­organizuje, czyni bezużyteczną. Tworzy się więc między Słońcem, Ziemią i „czarną głębią” ziemskie­go otoczenia nieodwracalny prąd przebiegający od ciepła do zimna, „spadek energii”.Te pobieżnie opisane tu procesy przemiany energii prowadzą nie tylko do wytworzenia ...

BUTELKA, WODA, POWIETRZE, SKAŁY I ŻYCIE

System ekologiczny składa się z czterech dziedzin ściśle ze sobą współdziałających: powietrza, wody, ziemi i życia. Nazywa się je odpowiednio: atmo­sferą, hydrosferą, litosferą i biosiferą. Dziedziny te są wzajemnie powiązane. Osady na dnie mórz również nie odbiegają od tej reguły: ...

PONOWNE WYKORZYSTANIE

Pierwiastki te powinny znajdować się w sa­mym systemie ekologicznym i podlegać ponownemu wykorzystaniu. Wszystko, co żyje, tworzy się w za­sadzie w wyniku powiązań sześciu tylko podstawo­wych pierwiastków: węgla (C), wodoru (H), tlenu (O), azotu (N), siarki (S) i fosforu (P). ...

SCHEMAT EKOLOGICZNY

Aby zdać sobie sprawę ze skończonego charakteru systemu ekologicznego, można go sobie wyobrazić w postaci zwykłej butelki zawierającej wodę, po­wietrze, skały i maleńką żywą komórkę.Butelka ta, wystawiona na działanie słońca, staje się miejscem zdumiewającej aktywności. Promienie słońca, padające na  pod ...

W BUTELCE

Jeżeli w butelce znajdą się najprostsze, jednoko­mórkowe wodorosty — zdolne jednak do fotosyn­tezy — i pierwotniaki (mikroskopijne żyjątka, rów­nież jednokomórkowe), mogą zostać uruchomione cykle biologiczne. Materia organiczna, wyproduko­wana przez wodorosty dzięki promieniom słonecz­nym, „spalana” jest przez pierwotniaki. Ten proces spalania ...

W ZIEMSKIM SYSTEMIE

W ziemskim systemie ekologicznym podstawowe dla życia pierwiastki są kolejno używane i regene­rowane w ciągu wielkich znanych cykli: cyklu azo­tu, siarki i fosforu. Pierwiastki te krążą w trzech ogromnych rezerwuarach, gdzie są magazynowane w ciągu dłuższych lub krótszych okresów. Istnieje ...

GOSPODARKA NATURY

Etap organiczny cykli ekologicznych (etap zbiornika życia) może być uważany za prawdziwy „motor” wszystkich cykli. Na tym właśnie etapie wytwarza się i konsumuje podstawowe substancje podtrzymu­jące życie, reguluje się zawartość tlenu w atmosfe­rze i magazynuje miliardy ton materiałów. Wszy­stko to ...

PRODUKCJA, KONSUMPCJA I ROZKŁAD

W dągu dnia producenci fabrykują duże ilości materii organicznej, która kumuluje się w komór­kach roślinnych. Równocześnie wydziela się ogromna ilość tlenu. W nocy pochłania go proces utleniania: konsumenci utleniają — spalają — materię orga­niczną nowo wyprodukowaną i zmagazynowaną, aby wyprodukować ...

ZWIĄZANA ENERGIA

Ta związana energia cyrkuluje więc wzdłuż łań­cucha żywieniowego (zwanego także łańcuchem tro­ficznym) utworzonego przez konsumentów, czyli zwierzęta roślinożerne i różne gatunki mięsożernych, z których każde stara się maksymalnie wykorzystać energię zmagazynowaną pierwotnie w tkankach or­ganizmów poprzedzających je w tym łańcuchu, ...

ELIMINACJA ODPADÓW I PONOWNE ICH WŁĄCZENIE DO CYKLU

Bez względu na organizm przekształcający, energia w łańcuchu żywieniowym ginie na trzy różne spo­soby, analogicznie do „strat” energii: podczas oddychania, ponieważ energia może zamieniać się w pracę jedynie przekształcając się w nieodzyskiwalne ciepło;podczas konsumpcji przez inne organizmy tka­nek roślinnych czy ...

MOLEKUŁY ORGANICZNE

Co to są saprofagi? Bakterie, wodorosty, grzyby, drożdże, pierwotniaki, insekty, mięczaki, robaki… ca­ła niezliczona populacja mikroskopijnych istot o nie­nasyconymi apetycie i niewyczerpanej aktywności.Molekuły organiczne zawarte w ekskrementach, urynie, rozkładających się tkankach i wszystkie roz­padające się odpady rozkładane są przez saprofeigi ...

ELEMENTY MINERALNE

Elementy mineralne, azot, siarka, fos­for są całkowicie regenerowane. Podczas tego pro­cesu saprofagi również oddychają. Wysyłają rośli­nom dwutlenek węgla i wydzielają znaczne ilości ciepła. Łatwo zdajemy sobie z tego sprawę w po­bliżu kupy czarnoziemu czy gnoju. Ale taki rozpad molekuł może ...